*
*
*
Mỗi ngành đều nên tiếng Anh chuyên ngành riêng. Giờ Anh chăm ngành bank không chỉ cần thiết cho những người làm trong nghành tài chính bank mà còn được sử dụng rất nhiều trong những cuộc giao dịch hằng ngày của đối tác khi trải qua ngân hàng. Dưới đây, phongkhammayo.vn xin trình làng đến các bạn bộ từ vựng giờ Anh siêng ngành ngân hàng để bạn tham khảo!

Tiếng Anh được sử dụng không hề ít trong những cuộc thanh toán giao dịch của đối tác khi trải qua ngân hàng


1. đông đảo từ vựng thông dụng

Một số từ bỏ và nhiều từ thường gặp gỡ trong nghành tài chủ yếu ngân hàng tương tự như trong các cuộc giao dịch hàng ngày.

Bạn đang xem: Từ vựng về ngân hàng

Account holder

/əˈkaʊnts/ /ˈhəʊl.dər/

chủ tài khoản

Accounts payable

/ə’kaunts ‘peiəbl/

tài số tiền nợ phải trả

Accounts receivable

/ə’kaunts ri’si:vəbl/

tài khoản bắt buộc thu

Accrual basi

/ə’kru:əl ‘beisis/

phương pháp kế toán dựa vào dự thu – dự chi

Amortization

/ə,mɔ:ti’zeiʃn/

khấu hao

Arbitrage

/,ɑ:bi’trɑ:ʤ/

kiếm lời chênh lệch

Asset

/’æset/

tài sản

Authorise

/ˈɔː.θər.aɪz/

cấp phép

BACS

dịch vụ giao dịch tư cồn giữa các ngân hàng

Balance

/’bæləns/

số dư tài khoản

Bank card

/bæɳk kɑ:d /

thẻ ngân hàng

Banker

/’bæɳkə/

người của ngân hàng

Bankrupt

/’bæɳkrəpt/ = Bust /bʌst/

vỡ nợ, phá sản

Bankruptcy

/’bæɳkrəptsi/

sự phá sản, vỡ vạc nợ

Bearer cheque

/ˈbeə.rər/

Séc vô danh

Bond

/bɔnd/

trái phiếu

Boom

/bu:m/

sự tăng vọt (giá cả)

Broker

/’broukə/

người môi giới

Capital

/’kæpitl/

vốn

Cardholder

chủ thẻ

Cash basis

/kæʃ ‘beisis/

phương pháp kế toán dự bên trên thực thu – thực chi

Cash card

/kæʃ kɑ:d/

thẻ rút tiền mặt

Cash point

/ kæʃ pɔint/

điểm rút chi phí mặt

Cashier

/kə’ʃiə/

nhân viên thu, đưa ra tiền (ở Anh)

Certificate of deposit

/sə’tifikit əv di’pɔzit/

chứng chỉ tiền gửi

CHAPS

hệ thống thanh toán bù trừ trường đoản cú động

Charge card

/tʃɑ:dʤ kɑ:d/

thẻ thanh toán

Cheque

/tʃek kɑ:d /

Séc

Cheque clearing

/ˈklɪə.rɪŋ/

sự thanh toán Séc

Circulation

/,sə:kju’leiʃn/

sự lưu giữ thông

Clear

/kliə/

thanh toán bù trừ

Codeword

ký hiệu (mật)

Collateral

/kɔ’lætərəl/

tài sản ký kết quỹ

Commodity

/kə’mɔditi/

hàng hóa

Cost of capital

/kɔst əv /’kæpitl/

chi tầm giá vốn

Counterfoil

/ˈkaʊn.tə.fɔɪl/

cuống (Séc)

Credit card

thẻ tín dụng

Crossed cheque

/krɒst tʃek/

Séc giao dịch thanh toán bằng chuyển khoản

Cumulative

/’kju:mjulətiv/

tích lũy

Debit balance

/ ‘debit ‘bæləns/

số dư nợ

Debit

/’debit/

ghi nợ

Debt

/det/

khoản nợ

Decode

/diːˈkəʊd/

giải mã

Deficit

/’defisit/

thâm hụt

Deposit money

/di’pɔzit ‘mʌni /

tiền gửi

Depreciation

/di,pri:ʃi’eiʃn/

sự giảm giá

Direct debi

/di’rekt ‘debit /

ghi nợ trực tiếp

Dispenser

/dis’pensə/

máy rút tiền

Dividend

/’dividend/

lãi cổ phần

Draw

/drɔː/

rút

Drawee

/drɔːˈiː/

ngân hàng của fan ký phát

Drawer

/drɔːr/

người ký kết phát (Séc)

Encode

/ɪnˈkəʊd/

mã hoá

Equity

/’ekwiti/

vốn cổ phần

Exchange traded fund

/iks’tʃeindʤ treid fʌnd/

quỹ đầu tư chỉ số

Expiry date

ngày không còn hạn

Fiduciary

/fi’dju:ʃjəri/

ủy thác

Fund

/fʌnd/

quỹ

Give credit

cấp tín dụng

Growth stock

/grouθ stɔk/

cổ phiếu tăng trưởng

Hedge fund

/hedʤ fʌnd/

quỹ đầu cơ

Honour

/’ɔnə/

chấp nhận thanh toán

Illegible

/i’ledʤəbl/

không phát âm được

Interest

/’ɪntrəst hoặc ‘ɪntrest/

tiền lãi suất

Internet banking

dịch vụ bank qua internet

In figures

/ˈfɪɡ.ər/

(tiền) bởi số

In word

/wɜːd/

(tiền) bởi chữ

Invest

/in’vest/

đầu tư

Investor

/in’vestə/

nhà đầu tư

Invoice

/’invɔis/

danh giao dịch gửi

Letter of authority

/ɔːˈθɒr.ɪ.ti/

thư ủy nhiệm

Leverage

/’li:vəridʒ/

đòn bẩy

Liability

/,laiə’biliti/

nghĩa vụ pháp lý

Magnetic

/mæg’netik/

từ tính

Make out

ký phát, viết (Séc)

Make payment

/ meik ‘peimənt/

ra lệnh chi trả

Margin account

/’mɑ:dʤin ə’kaunt/

tài khoản cam kết quỹ

Money market

/’mʌni ‘mɑ:kit/

thị trường tiền tệ

Mortgage

/’mɔ:gidʒ/

thế chấp

Mutual fund

/’mju:tjuəl fʌnd/

quỹ tương hỗ

Non-card instrument

phương tiện thanh toán không sử dụng tiền mặt

Obtain cash

/əb’tein kæʃ/

rút tiền mặt

Open cheque

/tʃek/

Séc mở

Outcome

/’autkʌm/

kết quả

Pay into

/peɪ/

nộp vào

Paycheck

/pei tʃek/

xác thừa nhận tiền lương

Payee

/peɪˈiː/

người đươc thanh toán

Place of cash

nơi cần sử dụng tiền mặt

Plastic card

/’plæstik kɑ:d/

thẻ nhựa

Plastic money

/’plæstik ‘mʌni /

tiền vật liệu nhựa (các loại thẻ Ngân hàng)

Portfolio

/pɔ:t’fouljou/

hồ sơ năng lực

Premium

/’pri:mjəm/

phí bảo hiểm

Present

/’preznt – pri’zent/

xuất trình, nộp

Profit

/profit/

tiền lãi, lợi nhuận

Proof of indentify

/pruːf/ /aɪˈden.tɪ.faɪ/

bằng ghi nhận diện

Real estate

/riəl is’teit/

bất cồn sản

Recession

/ri’seʃn/

sự suy thoái

Reconcile

/’rekənsail/

bù trừ, điều hoà

Refer to lớn drawer

Tra soát bạn ký phát

Revenue

/’revinju:/

thu nhập

Saving

/’seiviɳ/

tiết kiệm

Shareholder

cổ đông

Short selling

/ʃɔ:t seliɳ/

bán khống

Smart card

/smɑ:t kɑ:d/

thẻ thông minh

Sort code

/sɔːrt kəʊd/

Mã chi nhánh Ngân hàng

Sort of card

loại thẻ

Statement

/’steitmənt/

sao kê (tài khoản)

Stock

/stɔk/

cổ phiếu

Subtract

/səb’trækt/

trừ

Take out

Rút tiền

Trade

/treid/

sự mua bán

Treasury bill

/’treʤəri bill/

kỳ phiếu kho bạc

Treasury stock

/’treʤəri stɔk/

cổ phiếu ngân quỹ

Tycoon

/tai’ku:n/

nhà tài phiệt

Value

/’vælju:/

giá trị

Venture capital

/’ventʃə ‘kæpitl/

đầu tứ mạo hiểm

Volatility

/,vɔlə’tiliti/

mức thay đổi động

Voucher

/ˈvaʊ.tʃər/

biên lai, bệnh từ

Withdraw

/wi ‘dr :/

rút chi phí mặt

2. Một trong những ví dụ áp dụng

Dưới đó là một số ví dụ vận dụng trong một số trường hợp nắm thể:

Ví dụ 1:

I am with ABC Bank. I have a cheque trương mục with a cheque book so I can write cheques. My salary is paid directly into my account. I also have a savings account where I save money và earn interest.

I can transfer money between these two accounts – I can move money from one tài khoản into the other. I can go to lớn the ngân hàng to bởi this but it’s easier to lớn use ADKI’s mạng internet banking service.

The banks send me a statement ( = a printed các mục of payments from and to the account) every month, showing me the balance.

Ví dụ 2:

A: vì you have a cash card?

B: Yes, I use it khổng lồ take out or withdraw money from cash machines. I can use the money khổng lồ pay cash for things in shops.

Xem thêm: 100+ Hình Ảnh Chú Công An Hoạt Hình, Ảnh Chibi Đáng Yêu Về Các Cặp Đôi Cảnh Sát

A: and do you have a credit card lượt thích Visa or American Express?

B: Yes, I do. It has a limit of $5,000 – that’s the maximum amount I can spend – but I try to lớn repay what I owe (=need lớn pay back) every month. I don’t want to lớn get into debt và owe a lot of money without being able khổng lồ repay it.

A: I know the problem!

Trên đó là bộ từ vựng tiếng Anh thông dụng siêng ngành ngân hàng và một vài tình huống vụ thể để các bạn tham khảo. Nếu như khách hàng có vướng mắc gì, xin liên hệ với phongkhammayo.vn để được tư vấn nhé!