BIỂU ĐỒDOWNLOADATLATCHUYÊN ĐỀĐỀ-ĐÁPTHI thpt QGĐIỀU CHỈNH ND DẠY HỌCCHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018 (Mới)BẢN ĐỒQUÀ TẶNG

a. Lốt hiệu nhận biết biểu vật dụng Tròn (địa lý)

 

b. Biện pháp vẽ biểu vật Tròn (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà tặng bản đồ cá thể hóa (Mã T-69)

" data-medium-file="https://phongkhammayo.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-69.png?w=259" data-large-file="https://phongkhammayo.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-69.png?w=664" class="alignnone size-full wp-image-9817" src="https://phongkhammayo.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-69.png" alt="T-69" width="664" height="768" srcset="https://phongkhammayo.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-69.png 664w, https://phongkhammayo.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-69.png?w=130&h=150 130w, https://phongkhammayo.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-69.png?w=259&h=300 259w" sizes="(max-width: 664px) 100vw, 664px" />Quà tặng bạn dạng đồ cá nhân hóa (Mã T-69)
*
" data-image-caption="Quà tặng bạn dạng đồ cá nhân hóa (Mã T-58)

" data-medium-file="https://phongkhammayo.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-58.png?w=300" data-large-file="https://phongkhammayo.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-58.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9723" src="https://phongkhammayo.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-58.png" alt="T-58" width="796" height="760" srcset="https://phongkhammayo.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-58.png 796w, https://phongkhammayo.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-58.png?w=150&h=143 150w, https://phongkhammayo.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-58.png?w=300&h=286 300w, https://phongkhammayo.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-58.png?w=768&h=733 768w" sizes="(max-width: 796px) 100vw, 796px" />Quà tặng bạn dạng đồ cá thể hóa (Mã T-58)" data-image-caption="Quà tặng bạn dạng đồ cá thể hóa (Mã T-53)

" data-medium-file="https://phongkhammayo.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-53.png?w=300" data-large-file="https://phongkhammayo.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-53.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9693" src="https://phongkhammayo.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-53.png" alt="T-53" width="878" height="756" srcset="https://phongkhammayo.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-53.png 878w, https://phongkhammayo.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-53.png?w=150&h=129 150w, https://phongkhammayo.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-53.png?w=300&h=258 300w, https://phongkhammayo.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-53.png?w=768&h=661 768w" sizes="(max-width: 878px) 100vw, 878px" />Quà tặng bản đồ cá nhân hóa (Mã T-53)
*
" data-image-caption="Quà tặng phiên bản đồ cá nhân hóa (Mã T-51)

" data-medium-file="https://phongkhammayo.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-50.png?w=300" data-large-file="https://phongkhammayo.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-50.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9676" src="https://phongkhammayo.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-50.png" alt="T-50" width="798" height="760" srcset="https://phongkhammayo.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-50.png 798w, https://phongkhammayo.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-50.png?w=150&h=143 150w, https://phongkhammayo.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-50.png?w=300&h=286 300w, https://phongkhammayo.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-50.png?w=768&h=731 768w" sizes="(max-width: 798px) 100vw, 798px" />Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-51)

c. Biện pháp nhận xét biểu đồ Tròn (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà tặng phiên bản đồ cá nhân hóa (Mã T-57)

" data-medium-file="https://phongkhammayo.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=300" data-large-file="https://phongkhammayo.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9717" src="https://phongkhammayo.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png" alt="T-57" width="760" height="758" srcset="https://phongkhammayo.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png 760w, https://phongkhammayo.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=150&h=150 150w, https://phongkhammayo.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=300&h=300 300w" sizes="(max-width: 760px) 100vw, 760px" />Quà tặng phiên bản đồ cá nhân hóa (Mã T-57)

d. Các lỗi thường gặp mặt khi vẽ biểu thứ Tròn (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-34)

" data-medium-file="https://phongkhammayo.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=300" data-large-file="https://phongkhammayo.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9600" src="https://phongkhammayo.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png" alt="T-34" width="932" height="768" srcset="https://phongkhammayo.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png 932w, https://phongkhammayo.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=150&h=124 150w, https://phongkhammayo.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=300&h=247 300w, https://phongkhammayo.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=768&h=633 768w" sizes="(max-width: 932px) 100vw, 932px" />Quà tặng bản đồ cá thể hóa (Mã T-34)

e. Cần dùng thước đo % (không buộc phải lấy % x 3,6o), không nên dùng thước đo độ

 

g. Lấy ví dụ như minh họa cụ thể biểu vật Tròn (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà tặng bản đồ cá nhân hóa (Mã T-47)

" data-medium-file="https://phongkhammayo.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-47.png?w=300" data-large-file="https://phongkhammayo.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-47.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9660" src="https://phongkhammayo.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-47.png" alt="T-47" width="926" height="768" srcset="https://phongkhammayo.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-47.png 926w, https://phongkhammayo.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-47.png?w=150&h=124 150w, https://phongkhammayo.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-47.png?w=300&h=249 300w, https://phongkhammayo.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-47.png?w=768&h=637 768w" sizes="(max-width: 926px) 100vw, 926px" />Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-47)

" data-image-caption="Quà tặng bạn dạng đồ cá thể hóa (Mã T-24)

" data-medium-file="https://phongkhammayo.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-24.png?w=296" data-large-file="https://phongkhammayo.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-24.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9553" src="https://phongkhammayo.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-24.png" alt="T-24" width="758" height="768" srcset="https://phongkhammayo.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-24.png 758w, https://phongkhammayo.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-24.png?w=148&h=150 148w, https://phongkhammayo.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-24.png?w=296&h=300 296w" sizes="(max-width: 758px) 100vw, 758px" />Quà tặng bạn dạng đồ cá thể hóa (Mã T-24)
*
" data-image-caption="Quà tặng phiên bản đồ cá nhân hóa (Mã T-02)

" data-medium-file="https://phongkhammayo.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-02.png?w=300" data-large-file="https://phongkhammayo.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-02.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9422" src="https://phongkhammayo.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-02.png" alt="T-02" width="812" height="746" srcset="https://phongkhammayo.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-02.png 812w, https://phongkhammayo.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-02.png?w=150&h=138 150w, https://phongkhammayo.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-02.png?w=300&h=276 300w, https://phongkhammayo.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-02.png?w=768&h=706 768w" sizes="(max-width: 812px) 100vw, 812px" />Quà tặng phiên bản đồ cá nhân hóa (Mã T-02)
*
" data-image-caption="Quà tặng bạn dạng đồ cá nhân hóa (Mã T-03)

" data-medium-file="https://phongkhammayo.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-03.png?w=300" data-large-file="https://phongkhammayo.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-03.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9427" src="https://phongkhammayo.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-03.png" alt="T-03" width="900" height="750" srcset="https://phongkhammayo.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-03.png 900w, https://phongkhammayo.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-03.png?w=150&h=125 150w, https://phongkhammayo.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-03.png?w=300&h=250 300w, https://phongkhammayo.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-03.png?w=768&h=640 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" />Quà tặng bạn dạng đồ cá thể hóa (Mã T-03)

 

Ví dụ khác

Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH MẶT NƯỚC NGỌT VÀ NƯỚC MẶN, LỢ NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN

CỦA VIỆT NAM, NĂM 2005 VÀ NĂM 2014

(Đơn vị: ngàn ha)

Năm

Diện tích

2005

2014

Diện tích nước ngọt:

 -Nuôi cá

281,7

302,8

 -Nuôi tôm

4,9

4,5

 -Nuôi các thành phần hỗn hợp và thuỷ sản khác

1,6

1,2

Diện tích nước mặn, lợ:

-Nuôi cá

10,1

36,9

-Nuôi tôm

528,3

363,0

-Nuôi hỗn hợp và thuỷ sản khác

122,2

29,8

Vẽ biểu đồ phù hợp nhất miêu tả cơ cấu diện tích s mặt nước ngọt cùng nước mặn, lợ nuôi trồng thuỷ sản của Việt Nam, năm 2005 với năm 2014.

Bạn đang xem: Vẽ biểu đồ tròn

Rút ra rất nhiều nhận xét nên thiết.

Cách vẽ:

1.Vẽ biểu đồ:

*Tính quy mô nửa đường kính nữa con đường tròn:

*Tính cơ cấu tổ chức (%):

Áp dụng cách tính như trên, ta được bảng kết quả đầy đầy đủ sau:

Bảng: Cơ cấu diện tích s mặt nước ngọt cùng nước mặn, lợ nuôi trồng thuỷ sản

của Việt Nam, năm 2005 với năm 2014

(Đơn vị: %)

Năm

Diện tích

2005

2014

Diện tích nước ngọt:

100,0

100,0

 -Nuôi cá

97,7

98,2

 -Nuôi tôm

1,7

1,5

 -Nuôi các thành phần hỗn hợp và thuỷ sản khác

0,6

0,3

Diện tích nước mặn, lợ:

100,0

100,0

-Nuôi cá

1,5

8,6

-Nuôi tôm

80,0

84,5

-Nuôi các thành phần hỗn hợp và thuỷ sản khác

18,5

6,9

*Vẽ biểu đồ: 

Lưu ý:

-Tổng cơ cấu 100% tương xứng nữa đường tròn (1800).

-Do đó 1% tương ứng cung 1,80 của đường tròn.

*
" data-image-caption="Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-21)

" data-medium-file="https://phongkhammayo.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-21.png?w=300" data-large-file="https://phongkhammayo.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-21.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9536" src="https://phongkhammayo.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-21.png" alt="T-21" width="1000" height="762" srcset="https://phongkhammayo.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-21.png 1000w, https://phongkhammayo.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-21.png?w=150&h=114 150w, https://phongkhammayo.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-21.png?w=300&h=229 300w, https://phongkhammayo.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-21.png?w=768&h=585 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" />Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-21)

2.Nhận xét (và so sánh bảng số liệu):

Tổng diện tích mặt nước nuôi trồng thuỷ sản của vn từ 2005 – 2014 giảm tự 948,8 xuống 738,2 ngàn ha, năm 2014 giảm 1,3 lần năm 2005, cầm cố thể:

+Diện tích phương diện nước ngọt tăng: vội 1,1 lần (308,5 ngàn ha đối với 288,2 nghìn ha)

+Diện tích khía cạnh nước mặn, lợ giảm: vội 1,5 lần (660,6 ngàn ha so với 429,7 nghìn ha)

Về quy mô diện tích nước mặn, lợ luôn cao hơn diện tích mặt nước ngọt, nắm thể:

+Năm 2005: vội 2,3 lần (660,6 nghìn ha đối với 288,2 ngàn ha)

+Năm 2014: cấp 1,4 lần (429,7 ngàn ha so với 308,5 ngàn ha)

Về cơ cấu:

+Đối với diện tích s mặt nước ngọt:

-Nuôi cá chiếm to nhất: 97,7% và 98,2%, tăng 21,1 nghìn ha.

-Nuôi tôm (dưới 2%), nuôi lếu hợp, thuỷ sản không giống (dưới 1%) chiếm phần rất nhỏ, ít biến đổi động.

+Đối với diện tích mặt mặn, lợ:

-Nuôi tôm chiếm bự nhất: 80,0% cùng 84,5%, nhưng giảm 165,3 ngàn ha.

Xem thêm: Từ 1 /01/2022, Không Đội Mũ Bảo Hiểm Bị Phạt Tiền Gấp Đôi, Please Wait

-Nuôi cá chiếm phần khá nhỏ, tăng nhanh: 26,8 nghìn ha (1,5% lên 8,6%)

-Nuôi lếu láo hợp, thuỷ sản khác chiếm phần khá, sút nhanh: 92,4 nghìn ha (18,5% xuống 6,9%)

=>Nhìn chung, diện tích mặt nước ngọt tăng khá, chiếm đa số là diện tích s nuôi cá; so với diện tích phương diện nước mặn, lợ nhiều hơn thế diện tích phương diện nước ngọt, sẽ có xu hướng giảm với chiếm chủ yếu là diện tích nuôi tôm.